Fizinio asmens veiksnumas

Fizinio asmens galėjimas savo veiksmais įgyti civilines teises ir susikurti civilines pareigas (civilinis veiksnumas) atsiranda visiškai, kai asmuo sulaukia pilnametystės, t. y. kai jam sueina aštuoniolika metų. Tais atvejais, kai įstatymai leidžia fiziniam asmeniui sudaryti santuoką anksčiau, nei sueis aštuoniolika metų, asmuo, kuriam nėra suėjęs šis amžius, įgyja visišką civilinį veiksnumą nuo santuokos sudarymo momento. Jeigu vėliau ši santuoka nutraukiama ar pripažįstama negaliojančia dėl priežasčių, nesusijusių su santuokiniu amžiumi, nepilnametis įgyto visiško veiksnumo nenustoja.

 

Tik gimęs žmogus yra teisnus, tačiau tuo momentu jis dar nėra veiks­nus. Jis pats negali savo teisių įgyvendinti - už jį tai atlieka tėvai arba globėjai (rūpintojai). Fizinio asmens civilinis veiksnumas atsiranda visiškai, kai asmuo sulaukia pilnametystės, t. y. kai jam sueina 18 metų.

 

Fiziniai asmenys pagal jų veiksnumo apimtį skirstomi į keturias grupes:

1. Visiškai veiksnūs asmenys sulaukę 18 metų.

2. Iš dalies veiksnūs asmenys (nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus);
3. Ribotai veiksnūs asmenys (veiksnumas teismo apribotas dėl piktnaudžiavimo alkoholiu ar narkotinėmis medžiagomis);
4. Neveiksnūs asmenys (asmenys iki 14 metų ir asmenys, kurie dėl silpnaprotystės ar kitos psichikos lygos teismo pripažinti neveiksniais).

 

Fizinis asmuo gali įgyti visišką civilinį veiksnumą ir neturėda­mas 18 metų. Šiuo atveju jis veiksnumą įgyja nuo santuokos sudarymo momento, kai vadovaudamasis CK 3.14 str. teismas sumažina santuokinį amžių. Jeigu vėliau ši santuoka nutraukiama arba pripažįs­tama negaliojančia dėl priežasčių, nesusijusių su santuokiniu amžiu­mi, nepilnametis įgyto veiksnumo nenustoja. Nepil­nametis gali įgyti visišką veiksnumą ir emancipacijos būdu, t. y. nepil­nametis asmuo gali būti pripažintas veiksniu tais atvejais, kai yra pa­grindas leisti nepilnamečiui, sulaukusiam šešiolikos metų amžiaus, sa­varankiškai įgyvendinti visas pilnamečio asmens teises ir vykdyti parei­gas.

 

Visiškas civilinis veiksnumas įgyjamas laipsniškai sulaukiamo am­žiaus tarpsniais. Iki pilnametystės nepilnamečiai gali turėti tik dalinį civilinį veiksnumą, išskyrus anksčiau nurodytas išimtis.

 

Dalinis veiksnumas. Nepilnamečiai, sulaukę 14 metų, įgyja dalinį veiksnumą ir patys atsako pagal savo sutartines prievoles. Sulaukę šio am­žiaus, turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, jie įgyja teisę sudaryti bet kokius sandorius. 

 

Teismo tvarka fizinio asmens veiksnumas gali būti apribotas, jeigu jis piktnaudžiauja alkoho­liniais gėrimais, narkotikais, narkotinėmis ar toksinėmis medžiagomis.

 

Fizinis asmuo, kuris dėl psichikos ligos ar silpnaprotystės negali suprasti savo veiksmų reikšmės ar jų valdyti, gali būti teismo tvarka pripažintas neveiksniu. Kai pripažintas neveiksniu asmuo pasveiksta, to asmens sutuoktinio, tėvų, pilnamečių vaikų, globos (rūpybos) institucijos arba prokuroro prašymu teismas pripažįsta tokį asmenį veiks­niu. Įsiteisėjus teismo sprendimui, nustatyta asmens globa panaikinama.